ACMO Bedrijfsoverdracht

15 november 2011, Weekers wijzigt voorstel renteaftrekbeperking voor overnameholdings

Staatssecretaris Weekers van Financiën kondigt in een vijfde nota van wijziging een aantal aanpassingen van het Belastingplan 2012 aan. Zo bevat deze nota van wijziging een aanpassing van de in het voorstel van wet opgenomen renteaftrekbeperking voor overnameholdings.

Deze renteaftrekbeperking kent een uitzondering ingeval er na de overname sprake is van een gezonde financiering. In dat geval wordt de overnamerente niet in aftrek beperkt. Of sprake is van een gezonde financiering wordt volgens het eerder gedane voorstel bepaald aan de hand van de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen na de overname. Nadeel van deze benadering is dat belastingplichtigen niet meteen na een overname zekerheid hebben over het van toepassing zijn van de renteaftrekbeperking in toekomstige jaren. Dit komt, omdat de hoogte van het eigen en vreemd vermogen afhankelijk zijn van meerdere factoren die niet meteen na een overname bekend zijn en van jaar tot jaar kunnen verschillen.

‘Het kabinet hecht veel waarde aan zekerheid voor belastingplichtigen bij de toepassing van fiscale wetgeving, aangezien zekerheid hierover bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de wetgeving. Betrouwbare wetgeving draagt bij aan het vestigingsklimaat. Daarom wordt de overnameholdingbepaling thans aangepast voor de wijze waarop bepaald wordt of sprake is van een gezonde financiering na de overname. Dit wordt niet meer bepaald aan de hand van de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen na de overname, maar aan de hand van de overnameprijs en de overnameschuld. Er is sprake van een gezonde financiering als de overnameschuld in het jaar van de overname niet meer is dan 60% van de overnameprijs. Dit percentage neemt vervolgens met 5%-punt per jaar af tot 25%. Omdat de overnameprijs na een overname bekend is, weten belastingplichtigen, ook voor toekomstige jaren, hoe hoog de overnameschuld mag zijn om niet tegen de renteaftrekbeperking aan te lopen. De voorgestelde aanpassing leidt derhalve tot meer zekerheid voor belastingplichtigen over het van toepassing zijn van de renteaftrekbeperking,’ aldus Weekers in een toelichting.

Deze nota van wijziging bevat verder een aantal wijzigingen van technische aard.

Vijfde nota van wijziging Belastingplan 2012

Bron: accountancynieuws