ACMO Bedrijfsoverdracht

1 januari 2013, Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente in werking

Het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente is op 25 januari 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 in werking getreden. Het concept van oktober 2012 is inhoudelijk ongewijzigd ingevoerd.

Dit nieuwe besluit regelt de werking van de aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente in geval van reorganisaties van een concern, zoals een verkoop van een deelneming, een fusie of een splitsing.

ThinCap

De overkapitalisatieregeling (ofwel thin-capitalisationregeling kortweg ThinCap genoemd), komt voort uit het Bosal-arrest: Nederland kende tot 2003 een bepaling dat een onderneming de kosten van een binnenlandse deelneming wel van de belastbare winst mocht aftrekken en die van een buitenlandse deelneming niet.

Het Hof oordeelde dat dit in strijd is met de in het Europese recht vastgelegde recht op vrijheid van vestiging. Het gevolg van de uitspraak is dat kosten van EU-deelnemingen voortaan in aftrek moesten worden toegelaten. Hierdoor zou de schatkist ongeveer een half miljard aan inkomsten mislopen en is lastige reparatiewetgeving ingepast. De thincapregeling beperkte de bovenmatige renteaftrek. Deze is nu (weer) veranderd.

Korte beschrijving nieuw besluit

In het nieuwe besluit wordt het begrip reorganisatie ruim uitgelegd, waardoor er belemmeringen voor herstructureringen die niet binnen de wettelijke twaalfmaandsperiode zijn gerealiseerd worden weggenomen. Door een ruimere invulling aan het begrip reorganisatie te geven, voorkomt het besluit bovendien dat extra rentelasten naar Nederland worden verschoven.

Verder is in het besluit de aftrekbeperking geregeld bij het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid. Ook regelt het welke verkrijgingsprijs van een deelneming moet worden gebruikt en welk deel daarvan achterwege gelaten mag worden.

Ten slotte voorziet dit besluit in een regeling voor de samenloop van artikel 13l van de Wet VPB 1969, met de beperking van renteaftrek ter zake van overnameschulden.

Toelichting op de periode van 12 maanden

Volledigheidshalve merken we op dat de periode van twaalf maanden los moet worden gezien van de regels van dit besluit. Dit betekent dat het besluit slechts van toepassing is ten aanzien van reorganisaties die plaatsvinden nadat de periode van twaalf maanden is verstreken. Heeft zich echter een verandering voorgedaan binnen deze periode en na het verstrijken van deze periode vindt wederom een reorganisatie plaats: dan is de vorige reorganisatie (binnen de twaalf maanden) niet meer relevant voor de bepaling van de verkrijgingsprijs en de financiering van de aandelen.

Voor de verkrijgingsprijs van de aandelen en de financiering daarvan wordt voor de toepassing van dit besluit uitgegaan van de situatie bij de eerste verkrijging van de aandelen door het concern.

De werking van de aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente heeft de staatssecretaris Weekers nader toegelicht met een voorbeeld. Het voert te ver deze hier te vermelden, maar deze heeft invloed op de overnames.

Uitleg regeling voor de overnamepraktijk

De regeling houdt voor de overname praktijk in dat vanaf 1 januari 2013 een aftrekbeperking geldt voor extreme rente op deelnemingen. Deze maatregel moet de excessieve aftrek van rente op leningen die verband houden met de financiering van deelnemingen beperken. Dit heeft als doel te voorkomen dat de belastinggrondslag wordt uitgehold door deelnemingen bovenmatig met vreemd vermogen te financieren.

De eerste € 750.000 aan rente is altijd aftrekbaar om de administratieve lasten te beperken en om het MKB te ontzien.

Voor uitbreidingsinvesteringen geldt geen aftrekbeperking.