ACMO Bedrijfsoverdracht

Bestuurders: pas op bij doorstart

Let op als u vanuit een faillissement een faillissement gaat maken. Er moet dan goed worden gekeken naar het nieuwe bedrijfsplan. Als u met het doorgestarte bedrijf opnieuw failliet gaat, zal de curator kijken naar de overlevingskansen die de onderneming had bij de oprichting. Als dan blijkt dat u eigenlijk op de oude voet bent doorgegaan met een bedrijfsvoering die al eerder is mislukt, bestaat het risico dat de curator u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk stelt wegens onbehoorlijk bestuur. Dit op grond van artikel 2:248 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek: ‘In geval van faillissement van de vennootschap is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement’.

De bewijslast hiervoor ligt bij de curator en moet worden beoordeeld naar hetgeen de bestuurder voorzag of kon voorzien op het moment dat hij die taak vervulde. Ook moet de curator aannemelijk maken dat het onbehoorlijk vervullen van de taak door de bestuurder een belangrijke oorzaak is geweest waardoor het faillissement is ingetreden. Ook partijen die formeel geen bestuurder zijn maar wel feitelijk het beleid hebben bepaald, kunnen door de curator worden aangesproken. Denk daarbij aan een moedervennootschap die zich intensief heeft bemoeid met het beleid van een dochter, commissarissen en andere beleidsbepalers.

Een bestuurder kan onder deze hoofdelijke aansprakelijkheid uit door aan te tonen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is en dat hij niet na heeft gelaten om maatregelen te treffen om de nadelige gevolgen van zijn handelen af te wenden. Hij kan zich hierbij niet verweren met een beroep op verrekening met een vordering die hij nog zou hebben op de vennootschap. De aansprakelijkheid van bovengenoemd artikel is namelijk een aansprakelijkheid jegens de boedel van de failliete onderneming.

Door deze wetbepaling wordt beoogt te voorkomen dat ondernemers keer op keer met hetzelfde bedrijf doorstarten en vervolgens weer failliet gaan en de schuldeisers met lege handen achterblijven.

Laat u dus goed adviseren bij een doorstart en start alleen door als u meent met een andere aanpak wel een gezond bedrijf te kunnen neerzetten.