ACMO Bedrijfsoverdracht

Nakomen overeenkomst

Na het tekenen van de verkoopovereenkomst, moet hetgeen daarin is vastgelegd worden uitgevoerd. Het voelt onrechtvaardig als de afspraken niet worden nagekomen.

Overeenkomst uitvoeren

Als een overeenkomst niet wordt nagekomen, kan er door de partij die benadeeld wordt, in het uiterste geval worden gevraagd om (een deel van) de overeenkomst te ontbinden. Verder worden vaak boeteclausules vastgelegd op het niet nakomen van de afspraak. Het is daarom belangrijk te agenderen wie wat en wanneer moet uitvoeren.

Blijf daarom altijd alert op waar u nadeel kunt ondervinden en leg dit van tevoren goed vast.

In de praktijk kwamen we een overeenkomst tegen waarin was vastgelegd dat de verkoper nog een zekere tijd arbeid zou verrichten voor de verkochte onderneming. De uit te voeren werkzaamheden stonden niet voldoende vast en ook was er geen vergoeding voor afgesproken. U kunt zich voorstellen dat dit tot onenigheid heeft geleid.