ACMO Bedrijfsoverdracht

Boekenonderzoek

Nadat de intentieverklaring is getekend, zal de koper de informatie die ze heeft gekregen willen verifiëren. Die controle moet ze uitvoeren uit hoofde van haar onderzoeksplicht. Dit is geen motie van wantrouwen door de koper, maar een normale gang van zaken.

Definitie boekenonderzoek

Het boekenonderzoek wordt ook wel Due Dilligence Onderzoek (of kortweg DDO genaamd) of due diligence procedure en due diligence review. Daarbij wordt de te kopen onderneming onderzocht op de zogeheten ‘lijken in de kast’.

Er bestaat verschil van mening over de werkzaamheden die worden gedaan tijdens het Due Dilligence Onderzoek. De term Due Dilligence geeft ook niet veel houvast; ‘Due’ betekent zoiets als ‘hetgeen iemand toekomt’ en ‘Dilligence’ wordt vertaald als ‘ijverig’ of ’toegewijd’. Ook bestaan er meerdere soorten DDO, zoals milieu, fiscale en technische due diligence.

Een bekend woordenboek omschrijft dit als: “Een grondig onderzoek van de boeken van een onderneming die men wil overnemen, vaak ook bedoeld om de definitieve hoogte van de overnamesom vast te stellen.” Of: “In het algemeen doorlichten van een bedrijf dat wordt overgenomen of waarmee grote contracten gesloten worden. Het behoort tot de dienstverrichtingen door accountants / consultants.”

Door de verschillende betekenissen is het raadzaam vast te leggen wat de kopende partij eronder verstaat, welke gegevens deze mag raadplegen en welke ruimten daarvoor gebruikt mogen worden.

Het doel van het due dilligence onderzoek

Het belangrijkste doel is het onderzoek naar de bezittingen en schulden (ofwel activa en passiva) en het vermogen van de onderneming om winst (of beter, positieve kasstromen) te genereren.

Het boekenonderzoek bepaalt mede de prijs en de garanties die de koper wenst op te nemen. Dit onderdeel van het proces is ondanks de begripsverwarring niet minder belangrijk.

In de praktijk hebben we meegemaakt dat we een boekenonderzoek moesten uitvoeren tijdens de zomervakantie. Zo kon het nog niet ingelichte personeel onwetend worden gelaten. Ook is het dan handig om juist dan de voorraden te inventariseren.